>>> Home LIBRARY FAVORITE SITES

Naira Hambardzumyan

ՎԵԲ ԿԱՅՔԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

There are no translations available.

Մենք պատրաստ ենք սպասարկել ձեր բիզնես կայքը` օրը` 24 ժամ, շաբաթը` 7 օր, տարին` 365 օր: Սպասարկումը ներառում է կայքի հուսալի, անխափան և արագ աշխատանքը:

Read more...

Վեբ կայքերի պատրաստում

There are no translations available.

Վեբ կայքերի պատրաստում G DESIGN GROUP-ն առաջարկում է վեբ կայքերի պատրաստում, տեղադրում և հետագա սպասարկում` երաշխավորված որ

Read more...

* * *

And I will sleep one day
(like an old pre man)
Just
Without the blanket.
And the wind will flap the foliage of the pines,
And the angels will hang from the night with bet eyes far away
In the time of their declension:
And again things will slumber in peace
Until morning
And the process again
Will mix signs to the life.
And there will be no one
To stop my fall,
In the time of declension.

AUDIO


PopUp MP3 Player (New Window)

VIDEO