>>> Home CRITICAL

Naira Hambardzumyan

Տեքստ ԵՎ Մեկնություն

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Եթե յուրաքանչյուր շարժում փոփոխություն է, ուրեմն որակների փոխաձևումները, ներառելով կյանքը, նախանշում են զարգացումը լայն առումով, հետևաբար էույթները, որոնք ծնվում են նման շարժումներից, ենթադրում են հարցը` որն է բոլոր ժամանակներում մեկնարկող փոփոխությունների հավերժական շարժիչը: Իսկ պատասխանը առավել քան միանշանակ է` Լինելությունը, քանզի տարածության ու ժամանակի իմաստաբանական հղումները ժամանակի մեջ նախանշում են նախ և առաջ ներկայության մշակութաբանական ընկալումները: Այս ենթատեքստում տարօրինակ չէ, որ Այլ - ա - ժամանակի որոշակի տիրույթում գրողը ու քննադատը կարողանում են վեր կանգնել առօրյա - էկզիստենցիալ որոնումներից` հայտնվելով Ժամանակի որպես ընթացք ու Արարման միջև, ուր լինելության իրական մոդուսը գիտակցվում է Տեքստ ԵՎ Մեկնություն շրջապտույտում:

‘’Lyricism of Maro Margaryan’’

E-mail Print PDF

The monography ‘’ Lyricism of Maro Margaryan” is the first extensive examination of literary criticism devoted to lyricism of notable Armenian poet Maro Margaryan. It includes her famous collections: “Poems’’ 1965,’’After the thaw’’1965, “Filled silence” 1972, ‘’With days’’ 1975 ,etc.

Creations which reflect individual and social changes and displacements of author’s life were carefully examined here. They are the result of mediations, struggles and poetic gentle observations of many years. This creations has their unique place in the history of Armenian lyricism in second half of 20th century.

Read more...

* * *

And I will sleep one day
(like an old pre man)
Just
Without the blanket.
And the wind will flap the foliage of the pines,
And the angels will hang from the night with bet eyes far away
In the time of their declension:
And again things will slumber in peace
Until morning
And the process again
Will mix signs to the life.
And there will be no one
To stop my fall,
In the time of declension.

AUDIO


PopUp MP3 Player (New Window)

VIDEO