>>> Home POETRY COLLECTION

Naira Hambardzumyan

ՄԵՏԵՄՊՍԻԽՈԶ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Այս զառամ քաղաքը, - մտածում եմ, -

նման է թաքնված քաղցկեղի,

որի մետամորֆոզները սկսվում են ծնկներից,

հետո թափանցիկ - վարդագույն խոլորձներիպես

երկար - երկար ձգվում են դեպի շնչառական կենտրոններ,

ոչնչացնում անցյալը ու հասնում փորոքին,

խաթարում սրտամկանի կծկումները՝

ստեղծելով սև խոռոչներ, արգելելով քայլել,

արգելելով հասնել լույսին:

 

***

Ամպերը հոգիներն են բոլոր մեռած կանանց,

կանայք սրբեր են և կամ պոռնիկներ, թեպետ

նրանց տեսանելի իսկական գոյությունները

հեռանում են հավերժություն`  մաքուր ակունքների նման:

 

***

 

Read more...

"I am a word"

E-mail Print PDF

There is an alarm to dry up in the simplicity of water

To see this alarm means to be a writer, through this directness we can say that the king is naked, because life begins not with an arrangement of facts, news and ends with man but life is for seeing, for living. You can not live the life if you are not a poet. Movement is not near the man but is in man, where is life and the poetry.

Read more...

Green carriages

E-mail Print PDF

I see the poet
The book ''Green coaches” is the poetic ascension of Naira Hambardzumyan: sincere murmurs of soul, emotions and calls of inner-world. Each of them was born of sincere,real feelings and life needy. Naira is sure that the most beautiful creations have a mysterious secret in their depth covered with mysterious chain and human being can reach to that with the help of nature genius by opening its endless opportunities. Naira writes: ’' There is no another formula of nature's beauty than the truth. Truth itself, in its shape, is beautiful…’’. Actually many of her poems have something catching in their depth, colors and images are individual and reflect her nature .It is the totality of emotions that makes poetry as a means of breathing and surviving.

Read more...

* * *

And I will sleep one day
(like an old pre man)
Just
Without the blanket.
And the wind will flap the foliage of the pines,
And the angels will hang from the night with bet eyes far away
In the time of their declension:
And again things will slumber in peace
Until morning
And the process again
Will mix signs to the life.
And there will be no one
To stop my fall,
In the time of declension.

AUDIO


PopUp MP3 Player (New Window)

VIDEO