>>> Home POETRY

Naira Hambardzumyan

Idola for

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Նրա մարմինն այդպես էլ կմնա անապատների
մեռելագույն-ճերմակ ծաղիկների մեջ
ուր հնարավոր է խաղալ միայն փորձված խաղեր
(հասունությունը ոչ այլ ինչ է
եթե ոչ երեսփոխանություն):

Hic et nunc

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Հավատի հնարավոր տարբերակը
աուտոդաֆեն է,
թեպետ իրերը քարանալու
և այդ դիրքում երկար ժամանակ մնալու
հատկությունն ունեն:

ԷՕՆ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Երեկ հավանաբար հինգշաբթի էր,
և դու հավանաբար նորից
Վագներ էիր լսում,
այն խոնավ ու թախծոտ միստերիան`
<<Պարսիֆալը>>,
որ ծորում էր մատներիս
եռանկյուն գաղտնիքներից,
հետո հավանաբար սուրճ էիր խմում
ու ծխում էիր:

Read more...

Եռանկյունաչափական շրջապտույտ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Մեռնում են լուսնի անեծքից
ափերը համբուրող ալիքների ծովի,

ստվերների չսպասված խաղը խաբկանքի պես
դառնում է երազի կիսատ թռիչք,

Read more...

Աստրալ մարմին

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Հաղթանակի ու պարտության միջև
անէանում է սահմանը:

Read more...

APOKRIF 1

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Ես փնտրում էի,
մինչ աշխարհաստեղծությունը
որոնում էի հայացքս,
ինչպես երկրպագուները Հերայի,
ում պատկերը
թափառում է նոր աշխարհի ճանապարհներին,
և նա, ով տեսել է վարդը,
տեսել է նաև ստվերը պարականոն մեր գոյության;

Read more...

Entropy or +37

E-mail Print PDF

Boredom
And the tree don’t look like tree,
And the rock don’t look like rock,
And the soil don’t have soil,
And the man don’t give generation,
No Enter, No Exit,
No Beginning, No End,

Read more...

“ He who shared bread with me, became against me “

E-mail Print PDF

***
Death as an Luscious Lotus,
Lies and wakes up,
In erewhiles beaten roads
In a place,
Where the sun becomes revelation,
And the wake is interpreted by the silence of the earth.

Death as a passable border,
Reached the chained gates of the sky,
By the sun’s canoe

The fortune tellers today pass by,
Erewhiles beaten roads

Read more...

In a place we never have been

E-mail Print PDF

And I will sleep some day
/Like an old Ancestor/
Just so, without blanket
And the wind will flap,
The foliages of the pine,
And in the far, from blind night,
The angels will overhang,

Read more...

I' M NOT WRITING

E-mail Print PDF

 .

Trans. by` Anahit Ter - Gazaryan
***
I' m not writing,
I' m settling you down
in my memory
In my sight,
The morn body is cold though,
As the shabby wall of the harmony
In the veins of dying breath…


* * *

And I will sleep one day
(like an old pre man)
Just
Without the blanket.
And the wind will flap the foliage of the pines,
And the angels will hang from the night with bet eyes far away
In the time of their declension:
And again things will slumber in peace
Until morning
And the process again
Will mix signs to the life.
And there will be no one
To stop my fall,
In the time of declension.

AUDIO


PopUp MP3 Player (New Window)

VIDEO